Algemene Voorwaarden Wonen31

Wonen31 (hierna: Wonen31) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91402034 en is gevestigd aan Kwikstaartlaan 42 box A6564 (3704 GS) te Zeist.

Artikel 1 - Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Makelaar: de natuurlijke of rechtspersoon in de uitoefening van beroep of bedrijf die panden aan Gebruikers aanbiedt via de Website.

3. Aanbod: het aanbod van een Makelaar aan een Gebruiker.

4. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.wonen31.nl aan Gebruikers en het faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Makelaar.

5. Gebruiker: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en die gebruik maakt van de Website.

6. Wonen31: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Makelaar.

7. Website: de Website van Wonen31 waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden diensten van Makelaar(s).

8. (Plus)Lidmaatschap: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen Gebruiker en Wonen31, alsmede voorstellen van Wonen31 voor Diensten die door Wonen31 aan Gebruiker worden verstrekt en die door Gebruiker worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Wonen31 waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Wonen31 en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. Wonen31 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van Wonen31. Wonen31 zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van Wonen31.

4. De Website van Wonen31 is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 18 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten

5. Gebruiker dient een account aan te maken alvorens Gebruiker een dienst kan afnemen bij een Makelaar.

6. Door het boeken van een dienst gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Makelaar voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Makelaar is Gebruiker gebonden aan de dienst, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

7. Als maker van de Website, is Wonen31 geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Makelaar.

Artikel 3 - Het Aanbod

1. Het Aanbod van de Makelaar(s) wordt door Wonen31 gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Makelaar aangeleverde informatie. Wonen31 is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Makelaar op de Website.

2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de dienst van Makelaar te boeken en/of te betalen.

Artikel 4 - Totstandkoming van het (Plus)Lidmaatschap

1. het (Plus)Lidmaatschap komt tot stand op het moment dat Gebruiker een Aanbod c.q. Overeenkomst van Wonen31 heeft aanvaard door zich aan te melden op de website van Wonen31 en Wonen31 deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd.

2. Wonen31 heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.

3. Wonen31 is niet gehouden aan een Aanbod indien Gebruiker redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Gebruiker geen rechten ontlenen.

4. Voor Gebruiker is het herroepingsrecht uitgesloten bij de aankoop van een (Plus)Lidmaatschap indien Gebruiker hier uitdrukkelijk van af ziet, nu Gebruiker per direct toegang krijgt tot de online omgeving, anders heeft Gebruiker de mogelijkheid om 14 dagen haar betaalde (Plus)Lidmaatschap te herroepen.

Artikel 5 - Duur van het (Plus)Lidmaatschap

1. Het (Plus)Lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Wonen31 van Gebruiker verkrijgt.

2. Een betaald (Plus)Lidmaatschap kan worden aangegaan voor een bepaalde periode. Na afloop van deze periode wordt het (Plus)Lidmaatschap van Gebruiker automatisch verlengd indien Gebruiker hier toestemming voor heeft gegeven. Het betaalde (Plus)Lidmaatschap is opzegbaar tegen het einde van de eerste periode en na afloop van die periode te allen tijde. Het (betaalde) (Plus)Lidmaatschap kan opgezegd worden via de website. Gebruiker ontvangt op het bijWonen31 bekende e-mailadres een bevestiging van zijn opzegging. Ongeacht of het (betaalde) (Plus)Lidmaatschap is opgezegd, deactiveert Wonen31 op verzoek van Gebruiker te allen tijde het profiel van Gebruiker zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee weken na ontvangst van het verzoek hiertoe van Gebruiker.

3. Zowel Gebruiker als Wonen31 kan het (Plus)Lidmaatschap ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het (Plus)Lidmaatschap indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Gebruiker.

4. De ontbinding van het (Plus)Lidmaatschap laat de betalingsverplichtingen van Gebruiker onverlet voor zover Wonen31 ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Gebruiker dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

5. Zowel Gebruiker als Wonen31 kan het (Plus)Lidmaatschap zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Wonen31 nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 - Uitvoering van de dienstverlening

1. Wonen31 zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Wonen31 staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.

2. Het (Plus)Lidmaatschap op basis waarvan Wonen31 de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. het (Plus)Lidmaatschap zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Gebruiker. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met het (Plus)Lidmaatschap.

3. De door Gebruiker verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Wonen31 aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Wonen31 heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Wonen31 niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Gebruiker op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Wonen31, is Gebruiker gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.

5. Wonen31 is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Wonen31 Gebruiker tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Gebruiker verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Wonen31 aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Gebruiker niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Wonen31 of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Gebruiker komen, sprake is van vertraging heeft Wonen31 recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Gebruiker.

8. Wonen31 kan aanvullende eisen stellen aan Gebruikers die van de dienstverlening gebruik willen maken.

9. De Diensten van Wonen31 zijn beperkt tot gebruikers van 18 jaar of ouder.

10. Indien de dienstverlening plaatsvindt tegen betaling van een vergoeding, is dit gebaseerd op een vast bedrag voor een bepaalde periode of op een bedrag per handeling of een combinatie hiervan. Wonen31 geeft hierover heldere informatie op haar website vóór het aangaan van het (Plus)Lidmaatschap.

Artikel 7 - Verplichtingen Gebruiker

1. Gebruiker is verplicht alle door Wonen31 verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van het (Plus)Lidmaatschap. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Wonen31 niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Gebruiker.

2. Wonen31 is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Gebruiker te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Wonen31 verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Wonen31 voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van het (Plus)Lidmaatschap.

3. Wonen31 kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van het (Plus)Lidmaatschap, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Wonen31 gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Gebruiker. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Gebruiker dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Wonen31.

Artikel 8 - Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.

2. Wonen31 voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief.

3. Het recht om gebruik te maken van de Diensten is onderworpen aan een periodieke vergoeding die Gebruiker verschuldigd is voor het algeheel gebruik van de diensten van Wonen31. De inhoud hiervan en de daarop van toepassing zijnde voorwaarden worden voor het aangaan van het (Plus)Lidmaatschap met Wonen31 aan Gebruiker ter beschikking gesteld. Indien Gebruiker niet aan haar (betalings)verplichtingen voortvloeiende uit het (Plus)Lidmaatschap of deze voorwaarden voldoet, is Wonen31 gerechtigd het (Plus)Lidmaatschap te beëindigen en/of het gebruik van de Wonen31 website op te schorten, dan wel te beëindigen.

4. Partijen kunnen overeenkomen dat Gebruiker op basis van vooruitbetaling dient te betalen. Indien een vooruitbetaling is overeengekomen, dient Gebruiker het bedrag volledig te betalen alvorens de toegang wordt verkregen.

5. Gebruiker kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

6. Wonen31 is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende het (Plus)Lidmaatschap zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in het (Plus)Lidmaatschap.

7. Indien een periodieke betalingsverplichting met Gebruiker is overeengekomen, is Wonen31 gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven schriftelijk aan te passen met inachtneming van een termijn van 3 maanden. Gebruiker heeft het recht om het (Plus)Lidmaatschap met Wonen31 te beëindigen indien hij bezwaar heeft tegen de prijsverhoging.

8. Gebruiker dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Wonen31.

9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Gebruiker wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Gebruiker uit hoofde van het (Plus)Lidmaatschap onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 - Incassobeleid

1. Wanneer Gebruiker niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.

2. Vanaf de datum dat Gebruiker in verzuim is, zal Wonen31 zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien Wonen31 meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Gebruiker.

Artikel 10 - Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. Wonen31 gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Wonen31 de betrokkene hierover informeren.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Wonen31 verwerkt worden. Gebruiker staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Gebruiker Wonen31 tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van het (Plus)Lidmaatschap.

3. Indien Wonen31 op grond van het (Plus)Lidmaatschap dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1. Wonen31 heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Gebruiker nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Wonen31 gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.

2. Wonen31 is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Gebruiker in verzuim is met de nakoming van enige uit het (Plus)Lidmaatschap voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Gebruiker schriftelijk worden bevestigd.

3. Wonen31 is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Gebruiker voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Gebruiker verplicht om Wonen31 te vergoeden voor elk financieel verlies dat Wonen31 lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Gebruiker.

Artikel 12 - Overmacht

1. Wonen31 is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtsituatie haar verplichtingen op grond van het (Plus)Lidmaatschap niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van Wonen31 wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Wonen31, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Gebruiker of diens derden aan Wonen31 zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Wonen31 of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Wonen31 buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om het (Plus)Lidmaatschap geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van het (Plus)Lidmaatschap zullen in dat geval door Gebruiker worden betaald. Wonen31 is niet verplicht om Gebruiker te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 13 - Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Wonen31, is Wonen31 uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Gebruiker Wonen31 binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Wonen31 deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Wonen31 in staat is om adequaat te reageren.

2. Indien het verrichten van Diensten door Wonen31 leidt tot aansprakelijkheid van Wonen31, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van het (Plus)Lidmaatschap wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Gebruiker geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Wonen31. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

3. Wonen31 sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Wonen31 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

4. Gebruiker vrijwaart Wonen31 voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Gebruiker aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Wonen31 geleverde Diensten, tenzij Gebruiker kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Wonen31.

5. Enige door Wonen31 opgeleverde adviezen en/of voorstellen, op basis van door Gebruiker onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Wonen31.

6. De inhoud van het opgeleverde advies en/of voorstel van Wonen31 is niet bindend en slechts adviserend van aard. Gebruiker beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen en/of voorstellen van Wonen31 opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies en/of voorstel komen voor rekening en risico van Gebruiker. Gebruiker is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies en/of voorstel van Wonen31. Wonen31 is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.

7. Wonen31 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wonen31 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Wonen31 vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wonen31 binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van het (Plus)Lidmaatschap tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Wonen31.

Artikel 14 - Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Wonen31 waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Wonen31 en worden niet overgedragen aan Gebruiker tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Wonen31 worden overgedragen aan Gebruiker, is Wonen31 gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Gebruiker. Een dergelijke vergoeding dient door Gebruiker te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.

3. Het is Gebruiker verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Wonen31 rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wonen31. Indien Gebruiker wijzigingen wenst aan te brengen in door Wonen31 opgeleverde zaken, dient Wonen31 expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.

4. Het is Gebruiker verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Wonen31 rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in het (Plus)Lidmaatschap.

5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 15 - Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Wonen31 verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Wonen31 zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.

2. Gebruiker vrijwaart Wonen31 van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.

3. Gebruiker vrijwaart Wonen31 voor alle aanspraken van Gebruiker en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Gebruiker, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van het (Plus)Lidmaatschap.

4. Gebruiker vrijwaart Wonen31 voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Gebruiker, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Gebruiker verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van het (Plus)Lidmaatschap gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Gebruiker jegens derde(n).

5. Indien Gebruiker elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Wonen31 verstrekt, garandeert Gebruiker dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Gebruiksvoorwaarden Wonen31

Artikel 16 - Algemeen

Door gebruik te maken van de Wonen31 website gaat Gebruiker akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Gebruiker dient deze voorwaarden te accepteren voordat hij gebruik kan maken van de Wonen31 website. Als Gebruiker niet met deze gebruiksvoorwaarden akkoord gaat, verzoekt Wonen31 Gebruiker deze Wonen31 website verder niet te gebruiken. Wonen31 raadt iedereen aan die gebruik maakt van de Wonen31 website de voorwaarden geregeld door te nemen in geval van wijzigingen.

Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden in stand en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze voorwaarden.

Door de Wonen31 website te gebruiken, stemt Gebruiker in dat Wonen31 door middel van berichtgeving (waaronder tevens elektronische communicatie) communiceert over de diensten. Indien over de website gesproken wordt, wordt hier tevens het online portaal onder verstaan.

Artikel 17 - Gebruik van de Wonen31 website

1. Wonen31 spant zich in de Wonen31 website ter beschikking te stellen aan Gebruiker. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis. Gebruiker heeft toegang tot de Wonen31 website nadat Gebruiker een account heeft aangemaakt.

2. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op haar account en/of de Wonen31 website plaatst dan wel laat plaatsen. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker Wonen31 onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

3. Wonen31 kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van de website, zoals onder meer maar niet beperkt tot het aanmaken van een account, het voltooien van een verificatieproces en/of het voldoen aan specifieke kwaliteits- of geschiktheidscriteria.

Artikel 18 - Verplichtingen bij het gebruik van de Wonen31 website

1. Gebruiker heeft te allen tijde een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Wonen31 website. Gebruiker is verplicht zich aan de hiernavolgende reglementen te houden gedurende het gebruik van de Wonen31 website. Gebruiker dient zich te onthouden van het gebruik van de Wonen31 website:

a. om handmatige of geautomatiseerde programmatuur, apparatuur of andere processen te gebruiken om de binnen de Wonen31 website gebruikte gegevens op het internet te indexeren of te scrapen;

b. op een manier dat sprake is van illegale activiteiten of activiteiten die in strijd zijn met de goede zeden of de openbare orde;

c. het kopiëren van (onderdelen van) de Wonen31 website van Wonen31;

d. om op andere wijze schade toe te brengen aan de belangen van Wonen31.

2. In geval van (mogelijke) strafbare handelingen is Wonen31 gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Wonen31 komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Wonen31 website te ontzeggen en/of het gebruik van de Wonen31 website te beëindigen.

3. Naast de verplichtingen uit de wet, is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten voor rekening en risico van Gebruiker.

4. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Wonen31 website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

5. Elke Gebruiker dient een account aan te maken ten behoeve van de toegang en het gebruik van de website.

6. Het account kan geregistreerd worden met een e-mailadres en een wachtwoord, tenzij anders aangegeven.

7. De Gebruiker is verplicht om tijdens de registratie van het account juiste en volledige informatie te verstrekken en om het account te allen tijde up-to-date houden.

8. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar inloggegevens en dient deze inloggegevens niet aan derden te verstrekken. Indien een Gebruiker vermoedt dat de inloggegevens zijn kwijtgeraakt, gestolen of mogelijk sprake is van ongeoorloofd gebruik van het account, dient Gebruiker per direct contact op te nemen met Wonen31. Gebruiker is zelf aansprakelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd via het eigen account, tenzij de Gebruiker kan aantonen dat hij/zij niet nalatig is geweest. Hieronder wordt in ieder geval verstaan: het niet melden van het ongeoorloofde gebruik of verlies van inloggegevens.

Artikel 19 - Toegang

1. Wonen31 biedt enkel en alleen het gebruik van de Wonen31 website aan. Wonen31 heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de uitvoering van de aangeboden diensten door de aangesloten Makelaar.

2. Alle weergegeven informatie en getallen op de Wonen31 website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wonen31 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Wonen31 website tijdig worden verstrekt aan Wonen31.

4. Wonen31 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Wonen31 is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wonen31 bekend was.

Artikel 20 - Beschikbaarheid Wonen31 website

Wonen31 staat er niet voor in dat de diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. Wonen31 streeft ernaar om zich in te spannen om de Wonen31 website en de toegang tot de Wonen31 website, voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat Wonen31 niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Wonen31 website. Wonen31 is gerechtigd indien en voor zover er naar zijn oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Wonen31 website en het gebruik van de Wonen31 website op te schorten. Wonen31 is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Wonen31 website te kunnen waarborgen.

Artikel 21 - Notice en takedown

Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Wonen31 of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is Wonen31 gerechtigd om dat deel van de Wonen31 website per direct af te sluiten of Gebruiker uit te sluiten van het gebruik. Wonen31 zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct verwijderen. In geen geval is Wonen31 aansprakelijk voor de geleden schade van welke aard dan ook, ten gevolge van het (tijdelijk) afsluiten van het dienst en/of het verwijderen dan wel doorgeven van gegevens.

Artikel 22 - Beperking aansprakelijkheid

1. Gebruiker vrijwaart Wonen31 vanaf het moment dat Gebruiker zich eerst bedient van de Wonen31 website voor alle ontstane schade, behoudens opzet of grove schuld zijdens Wonen31.

2. Wonen31 is niet aansprakelijk of gehouden voor een deugdelijke uitvoering van het (Plus)Lidmaatschap door de makelaar.

3. Wonen31 is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de Wonen31 website of die van gelinkte websites of websites.

4. Indien het uitvoeren van de dienstverlening leidt tot aansprakelijkheid van Wonen31 jegens Gebruiker, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met het (Plus)Lidmaatschap door Wonen31 in rekening gebrachte kosten ten aanzien van directe schade. Onder directe schade wordt verstaan redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.

5. In geen geval is Wonen31 is verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de Wonen31 website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de Wonen31 website of het verlies en/of verminkt raken van de gegevens en informatie van Gebruiker.

6. Wonen31 staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Wonen31 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

7. Wonen31 is niet aansprakelijk voor het feit dat Gebruiker de accountinformatie niet, niet juist en/of niet tijdig heeft ontvangen. Nimmer is Wonen31 aansprakelijk indien Gebruiker zijn inlog- en/of accountgegevens niet op een veilige plaats heeft bewaard.

8. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van Wonen31 vervallen indien deze niet binnen een jaar schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Wonen31. Elke vordering tot schadevergoeding jegens Wonen31 dient steeds schriftelijk gemeld worden, doch uiterlijk binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert. Na deze termijn komt een dergelijke vordering te vervallen.

Artikel 23 - Klachten

1. Indien Gebruiker niet tevreden is over de diensten die via de Wonen31 website van Wonen31 worden aangeboden is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de betreffende aanleiding die tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@wonen31.nl met als onderwerp “Klacht”.

2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Wonen31 de klacht in behandeling kunnen nemen en gegrond verklaren.

3. Wonen31 zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Storingen en/of problemen als gevolg van onjuist gebruik komen voor rekening en risico van de Gebruiker.

Artikel 24 - Wijzigingen

Wonen31 heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen. Gebruiker wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. In elk geval kan Gebruiker de gewijzigde voorwaarden via de Wonen31 website inzien.

Artikel 25 - Geschilbeslechting

1. Op de rechtsverhouding tussen Wonen31 en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig dan wel onverbindend blijkt te zijn, blijven Partijen gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige en/of onverbindende bepaling(en) vervangen door een verbindende bepaling waarvan de strekking zoveel mogelijk hetzelfde is als de te vervangen bepaling(en), in het kader van deze voorwaarden.

3. Alle geschillen tussen Wonen31 en Gebruiker worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij bepalingen van dwingend recht leiden tot bevoegdheid van een andere rechtbank.

Zeist, 23 oktober 2023